Mir stonn hinger uns Projekte

Mir sin Fachlück för Fachüvversetzunge un Softwareaanpassung un @transcipt es ald zick 1998 am Start. Uns Referenzliss es entsprechend lang un uns Fachwesse ömfass de Üvversetzunge vun Texte us Medizin, IT, Wirtschaff un Marketing üvver de Aanpassung vun Software bes hin zom Üvversetzungs- un Fachbegriffsmanagement.
Weil mir de Geschäftsinteresse vun uns Kunde schütze wolle, gevven mer hee kein Referenzliss bekannt. Mer dun Üch ävver gään persönlich Auskunf gevve üvver alles, wat mir leiste künne, de Projekömfäng un uns fachliche Referenze.
 
Dot Üch doch einfach ens met uns en Verbindung setze!