مشتاقانه در انتظار همکاری با شما از طریق کار بر روی پروژه های ترجمه ی شما هستیم.

آیا در مورد transcript@ و خدمات ما پرسشی دارید؟
لطفاً با ما تماس بگیرید یا برای ما ایمیل یا فکس بفرستید.

transcript GmbH & Co. KG
a translator-owned company

Beethovenstrasse 8
D-50674 Köln
Fon +49 (0)221 - 27 27 38 - 10
Fax +49 (0)221 - 27 27 38 - 11
contact@transcript.de