ما پروژه های خود را تضمین می کنیم

transcript@ از سال 1998 تا کنون تخصص و مهارتی گسترده در زمینه ترجمه فنی و محلی سازی نرم افزار کسب کرده است. بنابراین فهرست پروژه های انجام شده به دست ما بسیار طولانی است. ما در زمینه ترجمه متون پزشکی، فن آوری اطلاعات، متون مالی و بازاریابی، محلی سازی نرم افزار، ترجمه پیچیده و مدیریت واژه های فنی تخصص داریم. ما تصمیم گرفته ایم که به منظور حفظ منافع مشتریهای خود از ذکر نام همه آنها در اینجا خودداری کنیم. با این حال خوشحال می شویم اطلاعاتی را در زمینه سبد خدمات گسترده خود، دامنه پروژه ها و معرف های حرفه ای خود در اختیار شما قرار دهیم.

لطفاً با ما تماس بگیرید.