Chúng tôi mong muốn làm việc với bạn về các dự án dịch thuật của bạn.

Bạn có câu hỏi về @transcript và các dịch vụ chúng tôi cung cấp?

Xin vui lòng gọi cho chúng tôi hoặc gửi cho chúng tôi e-mail hoặc fax.

transcript GmbH & Co. KG
a translator-owned company

Beethovenstrasse 8
D-50674 Köln
Fon +49 (0)221 - 27 27 38 - 10
Fax +49 (0)221 - 27 27 38 - 11
contact@transcript.de