Chúng tôi là những chuyên gia về (các) ngôn ngữ

Nói một cách chính xác hơn, các dịch giả của chúng tôi có trình độ kỹ thuật tuyệt vời. Chúng tôi đảm bảo điều này trước khi bắt đầu làm việc với dịch giả, vì khâu biên dịch các tài liệu kỹ thuật, y tế, viễn thông và CNTT luôn đòi hỏi phải có nền tảng kiến ​​thức chuyên ngành. Dịch giả phụ trách bản địa hóa phần mềm cũng phải có khả năng phân biệt được mã cần được dịch và mã lập trình. Các dịch giả làm việc với các loại văn bản khác, chẳng hạn như quảng cáo và PR, phải đặc biệt chú ý đến phong cách và đối tượng tiếp thị của tác giả.
Dịch vụ dịch thuật của chúng tôi

Lên kế hoạch trước

Mỗi bản dịch đều bắt đầu với cuộc trao đổi với bạn. Người liên lạc của bạn sẽ làm rõ với bạn yêu cầu dịch thực tế và đưa ra lời khuyên về cách tốt nhất để đạt được mục tiêu của bạn.

Tái sử dụng bản dịch

Chúng tôi chỉ dịch văn bản mới và bản dịch sửa đổi. Văn bản đã được dịch sẽ được lưu trong bộ nhớ dịch thuật của chúng tôi, chúng tôi có thể truy cập lại mỗi khi dịch những nội dung cập nhật. Tất cả các dịch giả sử dụng và cập nhật cùng một cơ sở dữ liệu. Điều này có nghĩa là chúng tôi có thể đảm bảo tính nhất quán cao cho mỗi dự án của bạn.

Quản lý dự án đa ngôn ngữ

Người quản lý dự án của bạn sẽ quản lý toàn bộ quy trình dịch thuật. Họ sẽ phối hợp các nguồn trợ giúp và thời hạn cần thiết cho các yêu cầu ngôn ngữ của bạn, chuẩn bị tài liệu dịch thuật và làm rõ các câu hỏi mà đội ngũ dịch thuật có thể có. Công việc của chúng tôi sẽ chưa hoàn thành cho đến khi bạn hoàn toàn hài lòng với kết quả nhận được.

Nội địa hóa

Khi công việc nội địa hóa phần mềm được thực hiện tốt, giao diện người dùng sẽ hoạt động theo đúng cách nó được phát triển cho thị trường mục tiêu. Ngoài việc dịch văn bản, chúng tôi cũng tính đến các yếu tố về đặc thù văn hóa và kỹ thuật của thị trường mục tiêu, chẳng hạn như đơn vị đo, định dạng, con số và địa chỉ cũng như các quy định và thông số kỹ thuật địa phương.

Dịch thuật

Nhờ mạng lưới toàn cầu các dịch giả kỹ thuật của chúng tôi làm việc bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của họ, chúng tôi có thể dịch các văn bản của bạn sang tất cả các ngôn ngữ chính. Chúng tôi cung cấp các bản dịch trong các lĩnh vực y tế, viễn thông và điện tử tiêu dùng. Lĩnh vực chuyên môn của chúng tôi là nội địa hóa phần mềm.

Chúng tôi kiểm tra mỗi và mọi bản dịch để đảm bảo rằng ngôn ngữ và nội dung chính xác và có thể đọc được rõ ràng phần văn bản. Khâu đánh giá kỹ thuật của chúng tôi liên quan đến việc kiểm tra khả năng sử dụng, chức năng và quy trình bằng cách sử dụng phần mềm nội địa hóa được cài đặt. Quá trình này cho phép chúng tôi đảm bảo các tài liệu, phần trợ giúp và phần mềm được nhất quán trong mỗi ngôn ngữ mục tiêu.

Quản lý thuật ngữ

Thuật ngữ được nghiên cứu cẩn thận là nền tảng của tất cả các bản dịch kỹ thuật. Chúng tôi duy trì thuật ngữ trong bảng chú giải thuật ngữ và cơ sở dữ liệu cụ thể theo dự án. Theo yêu cầu, chúng tôi có thể xác nhận, mở rộng và cập nhật thuật ngữ như là một phần của hệ thống quản lý thuật ngữ của chúng tôi. Tất cả các nỗ lực này có một tác dụng phụ tích cực tức là mọi dịch giả của chúng tôi sẽ sử dụng các thuật ngữ kỹ thuật nhất quán cho tất cả các dự án của bạn.